Deklaracja dostępności SP Tyrawa

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • obrazy nie posiadają w znacznym stopniu znaczników alt
 • strona nie posiada struktury nagłówków
 • strona nie posiada zdefiniowanego języka serwisu
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alicja Jach.
 • E-mail: sptyrawa@poczta.onet.pl
 • Telefon: 13 46 211 22

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej
 • Adres: Tyrawa Wołoska 138
  38-535 Tyrawa Wołoska
 • E-mail: sptyrawa@poczta.onet.pl
 • Telefon: 13 46 211 22

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek posiada wejście od strony ulicy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Korytarze na parterze są przestronne, ruch nie jest ograniczony poprzez bariery architektoniczne.

W budynku znajduje się w pełni wyposażona toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z pętli indukcyjnej.

Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej zlokalizowane jest bezpośrednio obok wejścia.

Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku można skorzystać z tłumacza PJM po wcześniejszym trzy dniowym zgłoszeniu wizyty.