Wymagania edukacyjne
niezbędne do otrzymania przez ucznia
poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnychNauczanie wczesnoszkolne


Klasy IV - VIII
(c) for SP_Tyrawa_Wołoska

HTML code - Admin


Publikacja: 1.09.2022 godz. 18:40

Aktualizacja: 8.10.2022 godz. 14:30